CODUL DE ETICĂ al CENTRULUI de DIAGNOSTIC GERMAN

Prin acest Cod ținem să asigurăm accesul Dumneavoastră la servicii calitative și de încredere.

În egală măsură, CDG este deschis către toate categoriile de pacienți, astfel asigurând asistență medicală nediscriminativ.

Prin acest cod de etică, reiterăm valorile CDG față de dumneavoastră și față de comunitatea medicală, și anume:

 1. ocrotirea drepturilor pacienților;
 2. respectarea obligațiunilor profesionale;
 3. conștientizarea unui comportament corespunzător de către toți membrii comunității medicale;
 4. apărarea demnității profesiei de medic.

Elaborat în baza prevederilor:

 1. Codul civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002
 2. Legea Nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului
 3. Legea nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic
 4. Legea Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului
 5. Legea Nr. Nr. 273 din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
 6. Legea Nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică

Reguli generale de conduită și etică

 1. Profesia de medic este incompatibilă cu duritatea, apatia, ignoranța, indiferența, aroganța, nerăbdarea, corupția, discriminarea, stigmatizarea.
 2. Suntem obligați să asigurăm pacientului îngrijiri calificate, inclusiv prin trimiterea pacientului la o unitate medicală sau la un specialist cu competențe superioare.
 3. Avem obligația să aducem la cunoștința organelor competente orice situație care ar putea prezenta pericol pentru sănătatea publică.
 4. Respectăm dreptul pacientului la libera alegere a persoanelor implicate în actul medical.
 5. Respectăm demnitatea tuturor celor care se adresează la noi, inclusiv persoanelor private de libertate.
 6. Respectăm dreptul pacienților de acces la datele medicale personale. Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

În relația cu personalul medical, pacienții au o serie de drepturi, stipulate în legislația în vigoare. Alături de drepturi, însă, pacienții au și o serie de responsabilități de care trebuie să țină cont.

Dreptul de a fi informat și accesul pacienților la informații

 1. Dreptul de a fi informat și accesul la informațiile pacientului reprezintă o prioritate pentru Clinica noastră. Protejăm confidențialitatea informațiilor referitoare la pacienți, obținute în cadrul activității profesionale.
 2. Vom oferi pacientului, la cererea acestuia, informații depline și inteligibile despre starea sănătății sale, despre etapele tratamentului, riscurile și rezultatele scontate.
 3. Respectăm dreptul de decizie al pacientului, fără a-i impune convingerile personale, iar în baza consimțământului acestuia, comunicarea prognosticului familiei sau a persoanelor indicate de acesta.
 4. În cazul în care pacientul declară că nu dorește să afle prognosticul, în asemenea cazuri, pot fi informați unii membri ai familiei pacientului, conform indicațiilor acestuia.
 5. Acordul informat e considerat valabil în cazurile în care pacientul se prezintă personal pentru a beneficia de serviciul medical sau este solicitată o consultare medicală la domiciliu.
 6. Acordul informat al pacientului poate fi acceptat în formă verbală sau în formă scrisă și se perfectează prin înscrierea în documentația medicală a acestuia, cu semnarea obligatorie de către pacient sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) și medicul curant sau personalul medical, unde vor fi indicate explicit denumirea și condițiile actului medical preconizat, precum și riscurile posibile.
 7. Acordul va fi acceptat doar după informarea deplină a pacientului cu privire la diagnostic, prognostic, alternativele terapeutice, riscurile și avantajele acestora.
 8. În situațiile de urgență, când viața pacientului este pusă în pericol, iar acesta nu își poate exprima voința și rudele sau reprezentanții săi legali nu pot fi contactați, acordul va fi considerat implicit, iar lucrătorul medical va face tot posibilul pentru a salva viața pacientului, urmând ca acesta să fie informat ulterior despre amploarea actului medical efectuat.
 9. În situația pacienților minori sau a persoanelor cu capacitate limitată de exercițiu, consimțământul va fi exprimat de tutore, reprezentanți legali sau alte persoane desemnate.

Dreptul la confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 1. Respectăm dreptul pacientului ca informația referitoare la starea sănătății sale fizice și psihice, aspectele intime, private și de familie ale vieții personale să nu fie divulgată unor persoane terțe, în condițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal.
 2. Protejăm confidențialitatea informațiilor referitoare la pacienți, obținute în cadrul activității noastre prin procesul de acumulare, stocare, transmitere, primire ori distrugere a datelor cu caracter personal.
 3. Pacienții au dreptul ca informațiile ce-i vizează să fie dezvăluite:
  1. cu consimțământul scris al pacientului;
  2. cu consimțământul scris al tutorelui/reprezentantului legal al pacientului, atunci când vârsta pacientului sau starea lui de sănătate nu permite consimțirea directă;
  3. în cazul prevenirii afectării majore sau punerii în pericol a sănătății pacientului, a unei terțe persoane sau a publicului în general;
  4. la cererea organelor de urmărire penală, a procuraturii și instanței judecătorești în legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a cercetării judecătorești etc.

Responsabilitățile pacienților

 1. Centrul Diagnostic German abordează la modul cel mai serios problema ordinii publice, siguranței dumneavoastră și în acest scop a stabilit următoarele reguli de etică și securitate:
 1. Păstrarea ordinii, liniștii și a curățeniei în unitatea medicală este una din atributele de prestare a serviciilor de calitate și demne pentru dumneavoastră;
 2. Respectarea drepturilor altor pacienți, a programului de vizite, precum și a circuitelor funcționale din unitatea noastră, care vi se aplică și care sunt afișate;
 3. Citirea conținutului formularelor de consimțăminte/acorduri informate aplicate în unitate. În cazul în care nu înțelegeți conținutul acestor formulare, vă rugăm să solicitați explicații din partea noastră;
 4. Respectarea cu strictețe a planului de vizită și informarea prealabilă a oricărei schimbări pe care o doriți, sau care intervine din cauze externe, cu personalul de la recepție sau medicii;
 5. Pacienții au obligația să pună la dispoziția personalului medical toate documentele referitoare la identitatea în nume personal, în conformitate cu prevederile legale;
 6. Asumarea întregii responsabilități pentru consecințele ce apar în cazul refuzului de a urma instrucțiunile și recomandările personalului Centrului Diagnostic German;
 7. Respectarea regulilor afișate de prevenire și intervenție în cazul incendiilor și calamităților, și respectarea circuitului de evacuare afișat;
 8. Evitarea înregistrării foto/video/audio în perimetrul Centrului de Diagnostic German;
 9. Excluderea accesului în perimetrul Centrului de Diagnostic German cu obiecte periculoase sau interzise și animale de companie.
 10. Achitarea contravalorii serviciilor medicale în conformitate cu costul serviciului ales, până la deservirea acestuia de personalul medical CDG, în numerar direct de la vizitator sau în baza operațiunilor de plată a monedei electronice se face exclusiv de către deținătorii de monedă electronică (a cardurilor bancare), în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) și art. 54 ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (pentru detalii suplimentare, solicitați de la reprezentanții CDG eliberarea Extrasului privind modul de utilizare a cardurilor de plată în cadrul CDG).