Notă informativă

privind condițiile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal

Pentru ce este necesară prezenta notă informativă ?
Prevederile actelor normative din domeniul protecției datelor cu caracter personal impun ca operatorii de date să furnizeze anumite informații persoanelor, vizitatorilor, pacienților ale căror informații personale (date cu caracter personal) le dețin și le utilizează. Această notă informativă privind protecția datelor cu caracter personal reprezintă o modalitate legală de a furniza aceste informații.

Prin prezenta notificare, se:

 • exercită dreptul dvs. la informare în raport cu datele dvs. personale prelucrate de noi;
 • identifică operatorul de date și
 • oferă detaliile de contact ale responsabilului de protecție a datelor.

De asemenea, aici veți găsi explicații scrise privind scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și utilizate, modul în care sunt utilizate și dezvăluite datele personale, durata de păstrare ale acestora și temeiul legal al operatorului în baza căruia aceste date personale sunt prelucrate.

Cine suntem și cum activăm ?
ÎCS „Centrul de Diagnostic German” SRL (în continuare CDG), este un agent economic, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Statutul și prevederile legislației din Republica Moldova.

Serviciile acestei instituții medicale private sunt predestinate pentru persoanele rezidente în Republica Moldova, Uniunea Europeană, Eurasia, America de Nord și după caz, alte regiuni.

Pentru a putea presta serviciile medicale cum ar fi: programarea la consultația medicală, consultarea specialistului, prelevarea probelor biologice, realizarea unor investigații medicale etc., CDG are nevoie de a prelucra datele cu caracter personal atât ale propriilor salariați și după caz datele salariaților companiilor prestatoare de servicii în numele CDG, cât și datele cu caracter personal ale pacienților. Astfel, în momentul în care CDG a stabilit că prestarea serviciilor medicale poate avea loc doar urmare a colectării, utilizării și prelucrării datelor cu caracter personal ale salariaților și ale pacienților, această instituție în conformitatea cu legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal reprezintă un operator de date cu caracter personal.

Vă informăm că CDG este înregistrat în calitate de operator de date în sistemul informațional public „Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal”, cu nr. 0001065 și este autorizat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal de a prelucra datele cu caracter personal care Vă vizează, inclusiv informația sensibilă ce se referă la starea de sănătate. Înregistrarea și autorizarea acestor operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, presupune că modul în care sunt colectate, stocate, utilizate și/sau dezvăluite datele cu caracter personal care Vă vizează, au fost verificate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, fiind stabilit că aceste operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal corespund cu cerințele legale din domeniul dat.

La cine mă pot adresa pentru detalii în privința modului de prelucrare a datelor cu caracter personal ?

CDG colectează, stochează și prelucrează pe scară largă datele cu caracter personal care Vă vizează, inclusiv categoria specială privind starea de sănătate a pacientului, astfel, conștientizând necesitatea asigurării confidențialității acestor informații care sunt atribuite la secret medical, CDG a luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a proteja aceste informații.

În scopul de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal precum și pentru a realiza un control independent și calitativ asupra nivelului de conformitate atunci când prelucrăm datele cu caracter personal care Vă vizează, dar și având în vedere obligațiile legale prevăzute de legislația națională și europeană (a se vedea art. 37 din GDPR și pct. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010), noi am desemnat în calitate de responsabil de protecția datelor cu caracter personal (data protection officer) – compania ,,Privacy by Default” SRL (în continuare DPO).

În relația cu clienții, angajații și vizitatorii noștri, acesta este avocatul dvs. în raport cu noi și are sarcina de a gestiona soluționarea cererilor și plângerilor depuse de dvs., și totodată, reprezintă capacitatea noastră de a demonstra un arbitraj independent în ceea ce privește conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate de CDG în raport cu drepturile de care dispuneți dvs. precum și cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Responsabilul de protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la numărul de telefon +373 69242266 sau adresa de email: office@gdpr.md, sau la adresa juridică str. Vlaicu Pârcălab nr. 77

Ce legi sunt puse în aplicare pentru asigurarea protecția datelor cu caracter personal ?

CDG în activitatea sa pentru a garanta respectarea drepturilor omului și a cerințelor de confidențialitate și securitate atunci când Vă prelucrează datele cu caracter personal, aplică cel puțin următoarele prevederi legale:

Cadrul juridic național:

Constituția Republicii Moldova;
Codul muncii nr. 154/2003;
Legea nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului;
Legea nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
Legea nr. 23/2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA;
Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății;
Legea nr. 338/1994 privind drepturile copiilor;
Legea nr. 1402/1997 privind sănătatea mentală;
Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
Letea nr. 105/2003 privind protecția consumatorului;
Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic;
Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică;
Alte acte normative.

Cadrul juridic european:
Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR).

Cine poate avea acces la datele personale?

CDG a identificat următoarele categorii de subiecți care ar putea avea acces la datele cu caracter personal care Vă vizează:

 1. Salariații CDG: medicii, personalul medical și personalul administrativ antrenat la recepție și gestionare a sistemelor TI – în limita atribuțiilor funcționale distribuite pe intern;
 2. Persoanele împuternicite de către operator:
  • Compania către care au fost externalizate sarcinile responsabilului de protecție a datelor cu caracter personal – în măsura în care este necesară examinarea aspectelor unui incident de securitate, examinarea unei plângeri a unui pacient sau examinarea unor aspecte strâns legate de sarcinile și atribuțiile acesteia;
  • Companiile responsabile de asigurarea mentenanței și deservirea tehnicii medicale – în măsura în care situația concretă este necesară și autorizată de către administrație și personalul medical;
  • Companiilor responsabile care asigură mentenanța softurilor de management al datelor pacienților
  • Altor instituții medicale și/sau personal medical – în măsura în care instituția sau medicul participă la intervenția medicală cu condiția existenței acordului informat al acestuia. Excepție de la acordul informat fiind situațiile de urgență atunci când ar putea fi pusă în pericol viața și sănătatea pacientului.
 3. Alți operatori de date cu caracter personal:
  • organul de stat de supraveghere a sănătății publice – în cazul unui pericol real de extindere a bolilor infecțioase, otrăvirilor și contaminărilor în masă;
  • organului de urmărire penală și instanței de judecată – în condițiile existenței unei solicitări motivate în legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, în care se va indica scopul, temeiul legal și legătura cauzală dintre urmărirea penală/procesul vizat și datele cu caracter personal solicitate;
  • Avocatului Poporului sau, după caz, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului – în cazul asigurării protecției persoanelor împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, cu condiția existenței scopului, temeiului legal și a legăturii de cauzalitate dintre cauza vizată și datele cu caracter personal solicitate
  • la solicitarea membrilor Consiliului pentru prevenirea torturii – în cadrul vizitelor efectuate de ei și în limitele necesare desfășurării vizitelor, cu condiția existenței scopului, temeiului legal și a legăturii de cauzalitate dintre cauza vizată și datele cu caracter personal solicitate;
  • organului de probațiune în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu în conformitate cu legislația – în condițiile existenței unei solicitări motivate în legătură cu cauza examinată, în care se va indica scopul, temeiul lega și legătura cauzală dintre cauza/procesul vizat și datele cu caracter personal solicitate;
  • pentru informarea părinților sau a reprezentanților legali ai persoanelor în vârstă de până la 18 ani în caz de acordare acestora a asistenței medicale;
 4. Persoanelor fizice care au fost menționate de către pacient ca destinatari ai datelor cu caracter personal.
 5. Partenerilor contractuali sau a instituțiilor în privința cărora ați consimțit transmiterea datelor cu caracter personal inclusiv a categoriei speciale de date privind starea de sănătate.
  În toate cazurile de dezvăluire a datelor cu caracter personal, CDG va lua măsuri de precauție privind verificarea legalității unei astfel de dezvăluiri.

Cum sunt colectate datele cu caracter personal ?
Noi am putea prelucra datele pacienților și ale salariaților și reprezentanților partenerilor contractuali, în următoarele sisteme de evidență:

 • sistemul de evidență Resurse Umane, are loc prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul gestionării raporturilor de muncă, și anume în cazul: recrutării, angajării, promovării, suspendării sau încetării raporturilor de muncă a angajaților și/sau potențialilor angajați ai CDG, precum și în scopuri de statistică, cu prelucrarea următoarelor date personale ale angajaților:

nume, prenume, patronimic, sexul, data și locul nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, nr. dosarului de pensie, codul personal de asigurări medicale, telefonul mobil, profesie, funcție, formare profesională, diplome, studii, situație familială, imagine, cetățenia, locul de muncă, sancțiuni disciplinare, codul personal de asigurări sociale, adresa, numărul de identificare de stat și datele privind starea de sănătate care ar putea fi consemnate în: contractele individuale de muncă, ordine de angajare, acte de identitate, livret militar, certificat de naștere, diplome de studii, certificate de instruire/perfecționare, certificate medicale.

Datele cu caracter personal ce vizează dosarul personal vor fi stocate în calitate de document de arhivă 75 de ani iar stocarea altor categorii de date cu caracter personal se va efectua conform termenelor stabilite de Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă;

 • sistemul de evidență Contabilitate, se prelucrează datele cu caracter personal în vederea ducerii evidența orelor de muncă, salariilor achitate, taxelor și impozitelor, transferurilor bancare, achitărilor în numerar sau cu cardul, instituit în scopul remunerării lucrului angajaților, efectuarea rapoartelor la zi către conducere, efectuarea raportărilor către organele competente, efectuarea plăților/tranzacțiilor în raport cu alte entități cu care operatorul are relații contractuale, cu prelucrarea următoarelor date:

nume, prenume, patronimic, sexul, data și locul nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, nr. dosarului de pensie, codul personal de asigurări medicale, telefonul mobil, email, profesie, funcție, formare profesională, diplome, studii, situație familială, imagine, cetățenia, date din permisul de conducere, codul personal de asigurări sociale, adresa, locul de muncă, numărul de identificare de stat IDNP și datele privind starea de sănătate;

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 6 ani din momentul efectuării tranzacției, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă și prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

 • Sistemul de evidență Informațional Medical, prelucează informații ce conțin date cu caracter personal și categorii speciale de date cu caracter personal în vederea asigurării, organizării și eficientizării serviciilor medicale prestate care presupune colectarea/prelucrarea/stocarea datelor cu caracter personal pentru:
  • efectuarea programărilor pacienților pentru serviciile de consultație și diagnosticare medicală oferite de CDG;
  • acordarea serviciilor consultative și de diagnosticare medicală în conformitate cu protocoalele și actele medicale ale CDG;
  • eliberarea rezultatelor și concluziilor medicale;
  • completarea dărilor de seamă și prezentarea acestora către organele competente (Ministerul Sănătății, CNAM etc.).

În cadrul acestui sistem de evidență se vor prelucra următoarele categorii de date: numele, prenumele și patronimicul, numărul personal de identificare de stat (IDNP), data nașterii și domiciliul, datele privind situația familială (la cererea solicitantului), sexul, datele personale ale membrilor de familie, datele bancare, semnătura, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliului/reședinței), adresa e-mail, datele genetice, datele biometrice și antropometrice, profesia și/sau locul de muncă, caracteristicile fizice, după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat;

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 25 de ani din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă.

 • Sistemul de evidență poșta electronică corporativă reprezintă un mijloc de a administra și Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 25 de ani din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă.

În cadrul acestui sistem de evidență se vor prelucra următoarele categorii de date: numele, prenumele, adresa de email și alte date cu caracter personal care vor fi incluse sau cerute de către solicitant.

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 3 ani din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă.

 • sistemul de evidență Corespondența cuprinde totalitatea informațiilor care vizează petițiile, reclamațiile, demersurile, scrisorile, înștiințările expediate în scris pe suport de hârtie sau automatizat în format electronic în care sunt consemnate datele cu caracter personal ale persoanelor fizice. În dependență de scop și amploare, se colectează următoarele categorii de date: nume, prenume, adresa de domiciliu, număr de telefon, email precum și orice alte informații conținute în petiții.

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 3 ani din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă.

 • Pagina web www.cdg.md – reprezintă un sistem de evidență a datelor cu caracter personal care colectează și prelucrează datele vizitatorilor, angajaților precum și ale pacienților CDG. Prelucrarea se efectuează în mod automatizat, fiind vizați clienții CDG și vizitatorii site-ului. Pe pagina web a CDG sunt postate datele cu caracter personal ale unor angajați, precum nume, prenume, imagine foto, studii, experiență de muncă, CV etc.

Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 5 ani din momentul înregistrării informațiilor, iar în caz de apariție a unor litigii, cu posibilitatea prelungirii termenului până la soluționarea cauzei, în conformitate cu Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat Arhivă.

 • Sistemul de evidență supraveghere prin mijloace video colectează datele cu caracter personal ale angajaților precum și vizitatorilor sau clienților prin captarea imaginilor foto/video. Scopul acestui sistem de evidență este de a asigura securitatea bunurilor și a persoanelor fizice. Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 30 de zile din momentul înregistrării informațiilor;
 • Sistemul de evidență control-acces a fost implementat de către CDG în scopul realizării măsurilor organizatorice și tehnice necesare în vederea asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. În cadrul acestui sistem de evidență sunt prelucrate datele cu caracter personal ale angajaților, precum: nume, prenume, ora/data accesării, locul aflării etc. Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 1 an din momentul înregistrării informațiilor;
 • Sistemul de evidență monitorizare prin GPS, stochează datele cu caracter personal ale conducătorilor auto în partea ce se referă la datele din permisul de conducere, funcția, sarcinile și responsabilitățile stabilite de fișa postului, informații despre geo localizarea acestora prin intermediul dispozitivelor gps montate în interiorul automobilelor, informații completate în fișa de parcurs precum și alte informații relevante după caz. Scopul acestui sistem de evidență este de a asigura integritatea bunurilor unității. Datele cu caracter personal în acest sistem de evidență vor fi stocate pe un termen de 1 an din momentul înregistrării informațiilor

Care sunt drepturile pacientului şi/sau ale salariaţilor, clienţilor în raport cu prelucrarea de date efectuată de CDG ?

La general, conform legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal, suntem obligați să răspundem la solicitările dvs., într-un termen de până la 15 zile lucrătoare.

Disponibilitatea exercitării unora dintre drepturile enunțate mai jos, depinde de temeiul juridic aplicabil în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și existența unor restricții sau interdicții legale întru realizarea acestora. Astfel, dvs. dispuneți de următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat

Dreptul dvs. de a fi informat este exercitat prin furnizarea și publicarea acestei Note Informative și a unor informații similare atunci când comunicăm direct cu dvs. – prin punctul de contact al CDG;

Dreptul de acces la datele dvs. personale
Dvs. sau reprezentantul legal în baza unei cereri, aveți dreptul de a avea acces nelimitat la informațiile privind propriile date medicale, dosarul personal de angajare, la rezultatele și la dosarele cu investigații, la tratamentele și îngrijirile primite, cu eliberarea unui rezumat în scris la externare, precum și dreptul de a obține părți de pe anumite înscrisuri care Vă vizează. Suplimentar, sunteți în drept de a obține confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care Vă vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificarea datelor personale
Aveți dreptul să ne cereți să rectificăm orice date inexacte pe care le avem despre dumneavoastră.

Dreptul de ștergere a datelor personale („dreptul de a fi uitat”)
Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Acest lucru nu este un drept absolut și, în funcție de temeiul juridic care se aplică, este posibil să avem motive legitime imperative de a continua prelucrarea datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Ne puteți cere să facem acest lucru, de exemplu, în cazul în care contestați acuratețea datelor. Exercitarea acestui drept are loc doar pentru rezidenții UE.

Dreptul la portabilitatea datelor
Acest drept este valabil numai în cazul în care baza legală sunt prevederile GDPR, iar temeiul prelucrării este consimțământul sau în baza unui contract între dvs. și CDG. Pentru aceasta, datele trebuie să fie păstrate în formă electronică. Exercitarea acestui drept are loc doar pentru rezidenții UE, prin furnizarea datelor personale într-un format electronic utilizat în mod obișnuit.

Dreptul de a obiecta
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale despre dvs. din motive legate de situația dvs. particulară. Dreptul nu este absolut și putem continua să folosim datele dacă putem demonstra motive legitime convingătoare.

Drepturi legate de luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea
Aveți dreptul să Vă opuneți asupra unei decizii luate exclusiv pe prelucrarea automatizată (electronică prin intermediul softurilor sau aplicațiilor). Acest fapt presupune că Dvs. sunteți în drept ca înainte de a fi luată o decizie în privința unei diagnoze, unui rezultat, sau a unei constatări de fapt, Dvs. sunteți în drept de a oferi explicații sau informații suplimentare care ar duce la posibilitatea confirmării sau infirmării rezultatelor finale.

Dreptul la justiție
Acest drept constă în posibilitatea adresării unei plângeri către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Aveți dreptul să depuneți o plângere Centrului Național pentru Protecția datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către CDG sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date. Detaliile de contact ale Autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: centru@datepersonale.md

Retragerea consimţământului pentru utilizarea datelor personale în scop de marketing
Retragerea consimţământului pentru utilizarea datelor personale în scop de marketing poate avea loc în orice moment, astfel:

 • În cazul persoanelor fizice: prin completarea formularului de retragere a consimţământului, din secţiunea Prelucrarea Datelor, dar şi la recepţia CDG; În cazul persoanelor juridice: prin contactarea reprezentantului Departamentului Marketing şi Vânzări, sau prin transmiterea unui email la adresa info@german-diagnostic.md
 • În ambele cazuri, retragerea consimţământului își va produce efectele în termen de maxim 15 zile de la data validării cererii dvs.

Ce măsuri de securitate au fost adoptate de către CDG pentru a proteja datele ?
Măsurile organizatorice și tehnice asigurare de către CDG au fost evaluate de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sub aspect al corespunderii acestora și revizuite periodic pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului ilicit sau neautorizat. Printre aceste măsuri se numără:

 • Implementarea și revizuirea periodică a politicilor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru destinate securizării prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Instruirea periodică și sistematica a tuturor angajaților care prelucrează date cu caracter personal;
 • Limitarea accesului la datele cu caracter personal în conformitate cu principiile din Politica de securitate a CDG („nevoia de a ști”, „nevoia de a vedea” etc.);
 • Accesul securizat la aplicațiile și fișierele care conțin date cu caracter personal;
 • Implementarea unor soluții tehnice pentru securizarea comunicațiilor electronice;
 • Monitorizarea proceselor de transfer al datelor cu caracter personal (prin serviciul de email, copiere pe suport extern, tipărire, scanare etc.) și blocarea tentativelor de transfer neautorizate
 • Implementarea unor soluții tehnice pentru asigurarea disponibilității datelor cu caracter personal în sistemele informatice utilizate;
 • Criptarea comunicărilor ce conțin date cu caracter personal.

Notificarea cu privire la modulele cookie
Cookie – sunt acele informații care sunt colectate la accesarea paginii cdg.md, pentru a identifica utilizatorul care a accesat un anumit conținut informațional. Acest fapt este generat de serverul nostru și computerul pe care operează browser-ul dvs. Informația conținută de modulul cookie este setată de server și poate fi utilizată de respectivul server ori de câte ori utilizatorul vizitează site-ul web. Un modul cookie poate fi considerat ca o carte de identitate a utilizatorului de internet, care indică unui site web când a revenit utilizatorul. De asemenea, tehnologiile similare sunt aplicabile și pentru dispozitivele mobile (tabletă, smartphone) de pe care este accesată informația pe pagina web respectivă.

Utilizarea modulelor cookie ne permite să vă oferim anumite funcții și ne furnizează informații cu privire la vizitele pe site-ul web sau utilizarea aplicațiilor noastre. Majoritatea browser-elor sunt setate în mot automat pentru a oferi modulele cookie, dar dvs. nu sunteți obligați să le acceptați. În cazul în care doriți să ștergeți cookie care se află deja pe computerul dvs. sau să vă opuneți colectării și dezvăluirii acestor informații ați putea să accesați ghidurile producătorilor browser-ului la următoarele adrese:

În final, vă mulțumim pentru interesul acordat site-ului și serviciilor noastre, inclusiv celor online. Dumneavoastră sunteți cei care ne motivați să oferim cele mai calitative servicii în conformitate cu bunele practici în domeniul medical. Cel mai important criteriu pentru noi este încrederea Dvs. în serviciile oferite, în mod special atrăgând o atenție sporită protecției datelor cu caracter personal care Vă vizează.

Prin această notă informativă, CDG Vă afirmă că asigurarea securității datelor și conformitatea cu legislația în vigoare privind protecția datelor reprezintă o prioritate pentru noi. Astfel, prin descrierea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal ce Vă vizează și a modului de exercitare a drepturilor Dvs. la protecția datelor cu caracter personal, încercăm să avem un dialog cât mai deschis cu Dvs. și să Vă oferim toate informațiile şi asistenţa de care aveți nevoie, în special prin această notă.

Această Notă informativă a fost avizată de către Responsabil cu Protecţia Datelor la data de 01 aprilie 2019 şi este emisă pe bază de versiune controlată sub semnătura lui/ei.

Anexa nr. 1: FORMULAR DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI

Numele
prenumele,*___________________________________________________________, identificat prin IDNP⃰ ____________________________, telefon de contact _____________________________, email ___________________________, îmi exprim în mod expres și neechivoc dezacordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal care mă vizează, prin toate mijloacele deţinute de operator, în scop de marketing, la categoria:
a.
b.
c.
__________________________ , realizat de ÎCS ,,Centrul de Diagnostic German” SRL.

Data*
Semnătura*

Categoriile de date cu caracter personal marcate cu * sunt obligatoriu de a fi completate. Refuzul oferirii acestor categorii de date duce la imposibilitatea preluării în examinare a cererii.